Escherichia Coli

Kīkway anima Escherichia?

E coli

Escherichia coli, abbreviated e-coli, ayā bacterium kā-miskikātēk misitakisiy ahpo mēyiwin ohci kīsōsiw-mihko pisiskiw ēkwa ayisiyiniw. Mistahi E.coli strains ayā namōya māyinikēnam ēkwa mīna atoskēmakan pīhci wiyaw nakīnam yahkikiwin ohci māyinikēwin bacteria species ēkwa mīna ayā osīhtaw kā-nitawēyihtākwahkih vitamins.

Kīkway anima E-coli 0157:H7?

E.coli 0157:H7 ayā wāh-wīhkac, ohcitaw E.coli ohci ayā strain, kispin kitāpayihtān, pakitinam sōhkāt piscipowin ayā tā-kē-tōcikēmakan sōhkā āhkosiwin ayā wiyakihtaw pīhci takisiya. Hemorrhagic colitis ayā isiyihkācikātēw ohci ōma acute (ayāwin sisikoc ēkwa pimitisahikatēw nōhtawayi maka sōhkān) itāspinēwin tōcikēmakan E.coli 0157:H7.

Kīkway Anihi Mōsihēwiwina ēkwa mīna Incubation Tānimayikohkēskamik?

Mayaw awiyak kā-ponī-mīcit tēpi nahiyikohk E.coli 0157:H7 (ayā āsōskamawin ispayiwin astamehk 10 āsōskamawin particles), bacteria pimakotēw sāpo katay ēkwa apisci takisiy, kikamon pihci misi-takisiy ēkwa tōcikēmakan pākipayiwin askatay. Mōsihēwiwina ohci E.coli 0157:H7 ayā sohka kisiwaskatēwin, pwākamowin apisci ahpo namōya kīkway kisisowin ēkwa sāposowin ayā pēyakwan nipiyiwin, māka ispayin mihkowin mayaw āsōskamawin āhkamēyihtakwan. Atiht āsōskamawina piko tā-ispayin nipiyiwin sāposowin ahpo namōya tā-nokwana mōsihēwiwina. Incubation kapē-ayi (ohci kā-ponī-mīciyin bacteria isko tā-mācipayik mōsihēwiwin) ayā nisto isko kēkā-mitātaht kisikaw. Nōhtawayi ēkwa mīna ayiwāk kinwēsis kē- tāpasinahikātēw, māka mōsihēwiwina namōya nokwan āstamēhk 24 tipahikan mwēstas kā-miciyin E.coli.

Tānimayikohkēskamik Mōsihēwiwin isko?

Māwaci iyikohk ayisiyiniw kā-āsōskama, āstē-ayāwin mōsihēwiwina ohci E.coli 0157:H7 ispayin niyānan isko mitātaht kisikaw, ēkwa pēyak ispayin māskōc.

Tanisi isi Kiskeyihtakwan?

Hemorrhagic colitis (āsōskamawin asici E.coli 0157:H7) ayā nisitawēyihtākwan bacterium ōma pihci mēyi ōhi kā-āsōskamah ayisiyiniw.Mihcet laboratories kā-kanāwapahtahkwaw mēyi namōya kanāwapahtamwak E.coli 0157:H7 ēkosi kispin omikīwin itēyihtakwan mawaci kistēyihtākwan tā-kanawāpahtahkwaw bacteria kici.

Awina Paspinam ōma?

ecoli

Kahkiyaw awiyak tā-kē-kāhcitinam E.coli 0157:H7, awāsisak astamēhk niyānan, ēkwa mīna kēhtē-ayak, ēkwa mīna immunocompromised (ēkonik ōki asici nēsowātisiwin) mawaci tā-kē-sōhkēpayin āhkosiwin kici ēkwa mīna ayiwāk kinwēsīs kakwātakihtāwin ōma ohci omikīwin.

 

Niya cī Nā-Kē-Paspinatēn ōma Itāspinēwin?

Ōma mawaci kihci kakwātakihtāwin E.coli 0157:H7 omikīwin ayā Hemolytic Uremic Syndrome (HUS). Nānitaw 2%-7% omikīwina tā-kē-nīkānīmakan ōma itāspinēwin ayā characterized ohci haemolytic anaemia (osām cikawāsis mihkowin cells ēkwa renal pwātawihtāwin (mēcimwāci wanihtāwak ō- mitihtihkos atoskēmakawin) HUS ayā pimātisiwin mākohiwewin māna nanātawihtakwan intesive care unit, asici mihkowin ki-mēkawin ēkwa mitihtihkos dialysis wāh-wīpac nitawēyihtākwan.

Ēkwa mīna kiyikaw HUS, kēhtē-aya yahki paspinatam ayā ayiwak kakwātakihtawin isiyihkātew Thrombotic Thrombocytopenic Purpura (TTP) kiskēyihtākwan ayā “kakihtāweyiniw HVS”. Mōsihēwiwina pēyakwan HUS, māka TTP kisisowin ēkwa neurological (nervous system) asici mōsihēwewina. Ōma āhkosowin kēhtē-aya ponī-pimatisiwak tahtwāw 50%.

Tanisi isi E.coli 0157:H7 Sisiwēpayin?

Maskawātisiwak mostoswak ayā reservoirs (‘miciminamwak asiwacikan’) kici E.coli 0157:H7. Ōma bacteria tā-kē-astēw pihci ō-takisiy ēkwa mīna namōya āhkosīskakēwak. Wiyās tā-kē-misiwanātan mēkwāc mātahpinatēwin,ēkwa bacteria tā-kē-kikinatew sisikopicikaniwiyās asici. E.coli 0157:H7 mīna tā-kē- astēw ō-takisiy ayisiyiniw ohci mēyi-mitōni pimohtatāwin. Ōma bacteria kā- kē-āsōskamakawin ohci ayisiyiniw isko kotak ayisiyiniw kawiya kā-kanācihot. Kotaka sources ohci āsōskamakawin ayā: nīpiy, mākwahikan ascascwās, salami, unpasteurized juice ēkwa pakāsimowin ahpo minihkwewin pihci sewage misiwanāhcihcikewin nipiy.

Kīkway Na-Kē-Itotine Kawiya Tā- Kāhcitinaman E.coli 0157:H7?

Kawiya tā-kāhcitinamin ōma āhkosiwin kocīhtā ōhi: kawiya kitāpayihtā mētawēwkamik nipiy kā-pakāsimoyin, kwayask piminawaso sisikopicikaniwiyās, kawiya minihkwe/mīci unpasteurized tohtōsāpōy, kwayask kanācihow (tāpitaw kisīpēkinicihcē mayaw ponī āpacihtayin mīsīwikamik, ēkwa mīna wīhtamawek awāsisak ōma tā-itōtahkwaw),kawiya misiwanātahta askit wiyas asici kotak mīciwin asahkēwin kā-askiti, pēyakwan pīsi-kiscikānis, kisēpēkina kahkiyaw kiscikānisa ēkwa mīnisā kwayask,ēkwa minihkwe nipiy piko kwayask kā-nanātawihikatēk sēhkē.

Tanisi Isi Nā-Kē-Kipihtinēn Kawiya Tā-Āsōskamawak Kotak Awiyak?

Kawiya tā-sisiwepayik E.coli āsōskamakewinm kwayask kisīpēkinicihcē mayaw kā-ponī āpacihtayin mīsīwikamik, kawiya paminawaso kotakak kici ēkwa kawiya pakāsimo mētawēwkamiko nipiy.

Kīkway Nanātawihiwēwin E.coli 0157:H7 Kici?

Mihcet ayisiyiniwak kā-āsōskama E.coli 0157:H7 āstē-ayāw namōya katāc maskihkīya asici ahpo kotaka ohcitaw nanātawihiwewina 5-10 kisikaw āstē- ayāwak. Ātiht maskihkīy natonikēwak tāpwēhtamwak kā-otinamin kawiya sāposowin maskihkīwin tā-kē-yahkinam kakwātakīhtawin. Ēkosi, piko ohci miyo-wīcēhtowin ēkwa wīkiwin nanātawihiwewin, namōya kīkway ohcitaw nanātawihiwewin E.coli 0157:H7 kici.

Tānimayikohk Ihtakon ōma E.coli 0157:H7 Pihci Kā-Mostaskamik/Mōnahipan Nipiy?

E.coli 0157:H7 ohcipayin pisiskiw ēkwa ayisiyiniw ō-mēyiwin ohci. Mēkwāc misi-kimiwanowin,kona kā-tihkisot, ēkwa kotaka precipitation, tā-kē- kapāyahoko pihci sīpīsis, sīpiy, sākahikanisis ahpo mostaskamikohk. Kispin ōta ohci nipiy āpacihtāwak tā-minihkwe kici ēkwa namōya nanātawihikatew pāmwayēs tā-minihkwe, E.coli tā-kē-ispayin ēkota ēkosi mīna tā-kē- āsōskamawawak mistahi ayisiyiniwak.

Tanisi isi Nā-Kē-Manacihtan Nipiy?

Nipiy ohci ōcēnās tā-kē-nakiska kahkiyaw itamahcihowin piko-itewihk standards. Kispin ayiwak ki-asweyihtamin kitahamakawin tā-osamin nipiy pēyak cipahikanis kici, ayiwak osa kispin ispimihk altitudes. Kispin mīna ohcipayin nipiy mēmohci mōnahipan ohci, piko tā-wāpahcikātēk E.coli kici.Kispin tapitawi nayēhtāwipayin, mōnahipan tā-astayin ahpo disinfection unit (tā-āpacihtayin chlorine, ultra-violet wāsaskotēwin ahpo ozone) ayā kakēskimāw ayisiyiniw.

Miyosin cī Nipiy? Tanisi isi Tā-Kēhcināhowyan Ē-Miyosik Nipiy?

Kispin ki-ohtinine nipiy ohci mēmohci nipiy system, ayā nipiy system piko tā- wīhcikātēk kispin namōya miyosin Kihci-Mōhkomānināhk. Kotaka jurisdictions namōya tāpitawi ēkosi ispayin. Namōya tāpitawi kā-wāpahcikātēk ēkwa kitimāki-pamihtāwin mihcet rural nipiy ohtācihowina nakatam ōhi paspinahtawin. Kispin mēmohci mōnahipan ohci nipiy ki-ohtinine, piko tāpitawi tā-wāpahcikātēk misiwanāhcikewin ohci.

Kīkwāy ayā Atiht Nā-Kē-Itotine Tā-Manācihtāyan Nipiy Tā-Miyosik?

Nipiy, wāwīs mēmohci nipiy ohtācihowin ohci pēyakwan ōma mōnahipana , tā-kē-nanātawihtan tā-āpahcihtayin chlorine, ultra-violet wāsaskotēwin ahpo ozone, kahkiywa nipahtawak E.coli kā-āpahcita mostaskamik ohtācihowina piko disinfect kwayask tā-itotahkwaw tā-nipahtat kahkiyaw bacterial misiwanācikewin, pēyakwan ōma E.coli ayā ē-nipahtah.