Cryptosporidium

Kīkwāy Anima Cryptosporidium?

cryptosporidium

Cryptosporidiosis ayā mawaci ahkwan sāposowin itāspinēwin ē-tōcikēmaka microscopic parasite ohci,Cryptosporidium parvum,abbreviated C.parvum. Ayā (C.parvum) astew takisyi ayisiyiniw ēkwa mīna nanatohk pisiskiwak, ēkwa mīna sisiwēpayin kispin ayisiyiniw ahpo pisiskiw miciw miciwin ahpo nipiy minihkwew kā-kē-misiwanāta.Cryptosporidium ayā protozoan parasite. (Kici ācimostakewin protozoan parasite,ayamihta “Protozoa” masinahikan

Kīkwāy Mōsihēwiwin ēkwa mīna Incubation Tānimayikohkēskamik?

Mawaci mōsihēwiwin cryptosporidiosis ohci anima nipīwi sāposowin. Kotaka mōsihēwiwina kisiwaskatēwin,nōhtēpwākomowin,pwākomowin, nōhtēyapākwewin,kisisowin(mitōni ohci kisisowin ayā namōya ayiwak 37.8 C ahpo miciskakisiy kisisowin namōya ayiwak 38.4 C ēkwa mīna namōya kīkwāy kisisowin 37. C),nēstosiwin,nēsowātisiwin ēkwa yāhkitisiwin.Atiht ayisiyiniwak tā-ispayinwak asymptomatic(namōya mōsihēwak mekwac itāspinētwaw. Mōsihēwiwina tā-kē-nōkwan piko ispī 2 isko 10 kīsikāw mwēstas itāspinēwin,maka nawac māskoc piko nēwo isko nikotwāsik kīsikāw.

Tānimayikohkēskamik Mōsihēwiwin isko?

C.parvum omikīwin ayā self-limiting ēkwa ayisiyiniw asici kā-maskawātisiwin immune system ahkosiwak pēyak isko nīsi ispayin pāmwayēs omikīwin mācinamatakon. Ayā immunocompromised otāhkosiwak (otāhkosiwak asici nēsowātisiwin immune systems),nawac ayiwak sōhkēpayiw ēkwa mīna nawac kinwesis ispayin piko mīna āhkosīwikamik tā-ayātwaw. Ahpō mīna māskōc cryptosporidiosis tā-kē-ispayin (kinwes) ēkwa,askaw,sisikotahpinewak ēkwa mīna atiht omikīwak tā-kē-pihtopayiw C.parvum oocyst (omikīwin parasite particle wiyawaw ō-mēyiwin kinwesis pisim kici,kiyam ahpo kā-ponī ahkosit.

Tanisi isi Kiskeyihtakwan?

Cryptosporidiosis namōya tā-kē-wāpahcikātēw ayā mōsihēwiwin piko asici ayis nipīwi sāposowin mōsihēwiwin mihcet mitakisiy itāspinēwina ohci. Ātiht mēyiwin samples pasci mihcēcis kīsikāw piko tā-wāpahcikātēk kici C.parvum.Kispin cryptosporidium kā-itocikemaka mitakisiy āhkosiwin,piko ohcitaw kotak tā-wāpahcikātēk ayis namōya wāpahcikātēw Cryptosporidium mihcet laboratories.

Niya cī Nā-Kē-Paspinatēn ōma Itāspinēwin?

Omikīwin mawaci sōhkēyihtākwan awāsisak kici ēkwa immuncompromised otāhkosiwak.Cryptosporidiosis complications tā-kē-ispayin mekwac kā- kikiskawāwasow iskwēw ēkwa mīna ayisiyiniw kā-kakwātakihtāt sōkāwāspinēwin ahpo minihkwēskiwin ohci. Sāposowin ēkwa nōhtēyāpakwewin kinwēsīs kici tā-kē-kakwespaneyihtākwan ayā cryptosporidiosis ohci,wāwīs awāsisak,kēhtē-ayak,ēkwa kā-nesowatisit ayisiyiniw. Cryptosporidiosis mawaci āhkwan ēkwa kinwēs ispayin immuncompromised ayisiyiniwak ēkwa mīna tā-kē-misiwanācihtāw kipimātisiwin atiht māyahkamikwana.

Tanisi isi Cryptosporidium Sisiwēpayin?

Cryptosporidium tā-kē-miskikātēw asiskiyi,miciwin ēkwa nipiy,ahpo waskic surfaces kā-misiwanāta asici ō-miyiwin ayisiyiniw ahpo pisiskiw ohci kā-kē- āsōskamah.Pīsi-kiscikānis mīna tā-kē-misiwanatan ohci kihciwē astawin misiwanāta miyiwin tahkohc nihtāwikihcikan ēkota kā-ohpiki. Crypotosporidium namōya sisiwēpayin ohci mihkowin,maka tā-kē-sisiwēpayin kā-mīciyin kīkwāy (mīciwin,nipiy)kā-misiwanāta asici miyiwin.Ēkwa mīna tā- kē-āsōskamawaw ohci mētawēwkamik nipiy (i.e.pakāsimowinkamik,kisākamitēw mahkahkwa,etc.)kā-kē-misiwanāta asici Cryptosporidium pēyakwan kotaka.

Kīkway Na-Kē-Itotine Kawiya Tā- Kāhcitinaman Cryptosporidium?

Māwaci itōtamowin kawiya tā-āhkosiyin asici cryptosporidiosis ayā tā-kocīyin takahki kanācihowin, paspīna nipiy ēkwa mīciwin kā-misiwanāta ēkwa mīna paspīna miyiwin mēkwac masiwēwin.Mihcecis nakāhikewina kā-wapahta nipiy kwītawēyihcikān.

Tanisi Isi Nā-Kē-Kipihtinēn Kawiya Tā-Āsōskamawak Kotak Awiyak?

cryptosporidium

Cryptosporidiosis kwayask tā-kē-āsōpayiw.Māka kā-kē-nakāhin kawiya tā- sisiwēpayik kotakak awiyak ohci tapitaw tā-kisīpēkicihcēyin pāmwayēs paminawasowin ahpo māci-mīcisowin,ēkwa mīna kā-pōni-āpacihtāyin wayawīstamāsowikamik.Ēkwa mīha kistēyihtākwan kawiya tā-pakāsimoyin mētawēwikamik nipiy kispin kitayan cryptosporidiosis ēkwa tā-pēhoyin kanakē nīso ispayin mwestas sāposowin kā-pōnipayik.Kotakak pakāsimowak ahpo namōya manācihawak chlorinated pools ohci,ayis Cryptosporidium ayā chlorine namōya sohkeihtākwan.

Kīkway Nanātawihiwēwin Crytosporidium Kici?

Mēkwāc namōya kīkwāy kiskēyihtākwan nanātawihiwēwin cryptosporidiosis kici.Ayisiyiniwak asici maskawātisiwin tā-āstē-ayāwak kisac ēkwa nōkwan tā- āstē-ayātwaw atiht immunity ayiwak omikīwin ohci.Ayisiyiniw kā-ayāt AIDS tā-kē-itōtam antiretroviral therapy tā-acowihtat pathogen excretion ēkwa tā- ahciwinam sāposowin mōsihēwiwin.Nanātawihiwēwin kici cryptosporidiosis kēyāpic oshitawak,ēkosi mawaci miyosin tā-nakīnamin tā-pimitsahamin ōma method kawiya tā-kāhcitinamin.

Tānimayikohk Ihtakon ōma Cryptosporidium Pihci Nipiy?

Cryptosporidium ayiwak nōkwan pihci mostaskamik nipiy ispic atāmipēk. Mostaskamik nipiy tā-kē-misiwanātan ohci sewage kā-pakitinkātēk kā- misiwanāta nipiy nanātawihiwēkamik,ahpo pimiciwanis ohci agricultural pimipayihtāwin ēkwa kihci-ōtēnaw.Disinfection ēkwa filtration processes kā- āpata mostaskamik nipiy nanātawihiwēkamik tā-kē-otinam Cryptosporidium askaw,maka marginal rural nipiy nanātawihiwēkamik kā-nanātawihtat kitimaki nipiy ayā kwētawitēyihtamwak tā-ōtēnatwaw ōhi parasite.Mihcēt itāspinēwin ispayin ahpo mīna sisikoc mēskwacipayin ayā askitin nipiy ohci.Ōhi mēskwacipayinwa namōya tā-kē-miyostāw ayā disinfection piko ohci ayis ōma chlorine-resistance ayā Cryptosporidium.

Miyosin cī Nipiy? Tanisi isi Tā-Kēhcināhowyan Ē-Miyosik Nipiy?

Katawi tā-pōskwahikātēk ēkwa tā-kanawēyihcikātēk mōnahipāna ayā atāmipēk namōya māskōc tā-asiwatew mahki particles,tāpiskōc Cryptosporidium,ayis ohci natural sīkopwātinamowin kā-ispayik mayaw nipiy wāpōhkēw nīhcāyihk sāpo asiskiy.Pāhkwā ahpo mamāyīhtawin mōnahipān ayā tā-kē-misiwanatan ohci mostaskamik nipiy pimiciwanis tā-kē-astew itāspinēwin tōcikēmakan pīwinamowin.Oyakihcikewina ihtakon miskawāhtāwin Cryptosporidium kici pihci nanātawihiwēwin ēkwa namōya nanātawihiwēwin nipiy maka sōhkakihtēw ēkwa tocikatēw ōcēnās nipiy atawewina piko kici.

Kīkwāy ayā Atiht Nā-Kē-Itotine Tā-Manācihtāyan Nipiy Tā-Miyosik?

Nipiy nanātawihiwēwin kici otinikatewin ōma Cryptosporidium aspēyimēw katawa osihcikatewin ēkwa paminayihtāwin sīkopwātinamowin systems kici,ēkwa mana astēw atiht sīkopwātinamowina ēkwa ēkwayikohk-ohci- āpacihtāwin sīkopwātinamowin porosity ayā <1 um. kispin keyapic namōya kā-cīhkēyihtēn nipiy ē-manācihta mayaw ē-ponī-sīkopwātinikatek,piko tā- cīhkēyihtamin ayā nipiy tā-ohtēk pēyak cipahikanis kici tā-nipahtat pathogens kispin kē-āstēwa ēkota.