Mitoni Ācimostakewin Escherichia Coli

Atā namōya tā-tapwehcikatek, atiht E.coli miyosin ēkwa ki-wicihikon! Mēkwac ōma, E.coli pihci takisiyi ki-wecihikon kā-mīcisoyin ēkwa kipihtinam kotaka bacteria kawiya tā-āhkoseskakoyin. Kispin namōya kīkway ōhi ihtakona tanisi isi itikwe tā-ispayin.

Māka kā-pihtamin ācimowin, namōya kahkiyaw E.coli ki-wiciwakaninaw. Pēyak ōma kēhcinac E.coli 0157:H7, ayā mayatan bacterium, ēkwa kā-kē- āhkosinaw ohci. Ayamihta kīkway ōhi bacteria ohci. Ācimostakewin kici wapahta “Bacteria” masinahikan.

Kīkway anima Escherichia Coli?

Escherichia coli, abbreviated e-coli, ayā bacterium kā-miskikātēk misitakisiy ahpo mēyiwin ohci kīsōsiw-mihko pisiskiw ēkwa ayisiyiniw. Mistahi E.coli strains ayā namōya māyinikēnam ēkwa mīna atoskēmakan pīhci wiyaw nakīnam yahkikiwin ohci māyinikēwin bacteria species ēkwa mīna ayā osīhtaw kā-nitawēyihtākwahkih vitamins.Māka atiht strains ayā opportunistic pathogens, ēkwa kotaka tā-kē-itōtam gastrointestinal āhkosiwina pihci ē-maskawātisit ayisiyiniw kispin kitāpayihtāw. Ayā opportunistic pathogen anima organism kā-āstek pihci ayisiyiniw ēkwa namōya itōtam āhkosiwin, māka tā-kē-itōtam omikīwin pihci ayisiyiniw kā-ayāt nēsowātisiwin immune systems, E.coli astew pihci misitakisiy, ēkosi tā-astēw mīna mēyiwin ohci ayisiyiniw ēkwa pisiskiw. Kispin misiwanāhcikewin nipiy ohtācihowin asici sewage ahpo pisiskiw mēyiwin, E.coli tā-astēw.

e. coli

E.coli kiskēyihtākwan 1885 ohci Theodore Esherich, ēkwa mīna ohcipayin Enterobacteriaceae – mistahi bacteria kā-astēk pihci takisiy. Ēkospi mwēstas kā-miskikatek, kē-ispayin popular lab orgnaism ayis kē-ohpikin pāh-pītos media. E.coli tā-kē-ohpikin asici oxygen ahpo namōya kīkway oxygen ēkwa mīna nakacihtāw pītos ohtācihowin tā-āpacihtat kici o-mīciwin.

Kīkway Anima Mēyiwin Coliform?

Ayā mēyiwin coliform bacterium kā-astēk asici ayisiyiniw ahpo pisiskiw mēyiwin ēkwa mīna astēw pihci takisiy. Kā-nokwa pihci nipiy ayā kē- misiwanātan mastaw asici sewage ahpo pisiskiw o-mēyiwin.

Kīkway Anima E-coli 0157:H7?

Namōya kiskēyihtākwan patos 1975 ōma E.coli ōte U.S. Centres for Disease Control. Ēkwa patos tēpakohk askiy mwēstas, ōma E.coli kiskēyihtākwan bacteria kā-itōta atiht mihkowin sāposowin. Ēkoma ohcipayin 0157:H7 ayā enterhemorrhagic E.coli. Isiyihkātēw ōma ayis ohci misiwanāhcikewin epithelium ōma takisiyi.

Ayis mihcēcis pitos strains E.coli ohci, piko classified pāh-pitos māmawihitowin. Isiyihkātēwa ōhi serogroups ēkwa mīna tahto astewa pēyak ahpo ayiwak pītos subgroups ahpo serotypes. Serotypes ayā bacteria ōki kēkac pēyakwan nokwana, māka nisitowinakwan ohci characteristics kā- miskikatek tāhkōhc bacterial cell. E.coli serotype 0157:H7 ayā wāh-wīhkac variety ohci E.coli ayā osihtaw mistahi sohkan toxins (piscipowin) ēkwa misiwanāhcikew takisiyi, ēkwa mīna sohka-āhkosiwin itōtam. Hemorrhagic colitis isiyihkātēw ohci acute (aciyaw māka sohkepayin) itāspinēwin ohci E.coli 0157:H7.

Kīkway Anihi Mōsihēwiwina ēkwa mīna Incubation Tānimayikohkēskamik?

Mayaw awiyak kā-ponī-mīcit tēpi nahiyikohk E.coli 0157:H7 (ayā āsōskamawin ispayiwin astamehk 10 āsōskamawin particles), bacteria pimakotēw sāpo katay ēkwa apisci takisiy, kikamon pihci misi-takisiy ēkwa tōcikēmakan pākipayiwin askatay. Mōsihēwiwina ohci E.coli 0157:H7 ayā sohka kisiwaskatēwin, pwākamowin apisci ahpo namōya kīkway kisisowin ēkwa sāposowin ayā pēyakwan nipiyiwin, māka ispayin mihkowin mayaw āsōskamawin āhkamēyihtakwan. Atiht āsōskamawina piko tā-ispayin nipiyiwin sāposowin ahpo namōya tā-nokwana mōsihēwiwina. Incubation kapē-ayi (ohci kā-ponī-mīciyin bacteria isko tā-mācipayik mōsihēwiwin) ayā nisto isko kēkā-mitātaht kisikaw. Nōhtawayi ēkwa mīna ayiwāk kinwēsis kē- tāpasinahikātēw, māka mōsihēwiwina namōya nokwan āstamēhk 24 tipahikan mwēstas kā-miciyin E.coli.

Ēkwa mīna asici ōhi mosihiwēwina, omikīwin E.coli 0157:H7 tā-kē-itōtam kakwātakīhtawin isiyihkātēw Hemolytic Uremic Syndrome (HUS) atiht ayisiyiniw kici-wāwis awāsis āstamēhk niyānan itahtopiponēt ēkwa kēhtē- ayak. Wapahta masinahikan ohci HUS “Niya cī Paspinatēn ōma”.

Tānimayikohkēskamik Mōsihēwiwin isko?

Māwaci iyikohk ayisiyiniw kā-āsōskama, āstē-ayāwin mōsihēwiwina ohci E.coli 0157:H7 ispayin niyānan isko mitātaht kisikaw, ēkwa pēyak ispayin māskōc. Āste āyāwin asici antibiotics ahpo kotak nanātawihiwewin ohci ēkwa namatakon namōya asici kinwes kakwātakīhtawin. Itēyihtākwan mīna atiht maskihkiy, tāpiskōc pōni-sāposowin agents, ayiwak tā-kē-ispayin māyamihtowin ēkospi namōya tā-kē-āpacihtayin.

Tanisi isi Kiskeyihtakwan?

Hemorrhagic colitis (āsōskamawin asici E.coli 0157:H7) ayā nisitawēyihtākwan bacterium ōma pihci mēyi ōhi kā-āsōskamah ayisiyiniw.Mihcet laboratories kā-kanāwapahtahkwaw mēyi namōya kanāwapahtamwak E.coli 0157:H7 ēkosi kispin omikīwin itēyihtakwan mawaci kistēyihtākwan tā-kanawāpahtahkwaw bacteria kici.

Awina Paspinam ōma?

e. coli

Kahkiyaw awiyak tā-kē-kāhcitinam E.coli 0157:H7, awāsisak astamēhk niyānan, ēkwa mīna kēhtē-ayak, ēkwa mīna immunocompromised (ēkonik ōki asici nēsowātisiwin) mawaci tā-kē-sōhkēpayin āhkosiwin kici ēkwa mīna ayiwāk kinwēsīs kakwātakihtāwin ōma ohci omikīwin.

 

Niya cī Nā-Kē-Paspinatēn ōma Itāspinēwin?

Ōma mawaci kihci kakwātakihtāwin E.coli 0157:H7 omikīwin ayā Hemolytic Uremic Syndrome (HUS). Nānitaw 2%-7% omikīwina tā-kē-nīkānīmakan ōma itāspinēwin ayā characterized ohci haemolytic anaemia (osām cikawāsis mihkowin cells ēkwa renal pwātawihtāwin (mēcimwāci wanihtāwak ō-mitihtihkos atoskēmakawin) HUS ayā pimātisiwin mākohiwewin māna nanātawihtakwan intesive care unit, asici mihkowin ki-mēkawin ēkwa mitihtihkos dialysis wāh-wīpac nitawēyihtākwan.

Ēkwa mīna kiyikaw HUS, kēhtē-aya yahki paspinatam ayā ayiwak kakwātakihtawin isiyihkātew Thrombotic Thrombocytopenic Purpura (TTP) kiskēyihtākwan ayā “kakihtāweyiniw HVS”. Mōsihēwiwina pēyakwan HUS, māka TTP kisisowin ēkwa neurological (nervous system) asici mōsihēwewina. Ōma āhkosowin kēhtē-aya ponī-pimatisiwak tahtwāw 50%.

Hemolytic Uremic Syndrome

Hemolytic Uremic Syndrome, HUS, nistam nisitawēyihcikātēw 1955 ēkwa anohc nisitawēyihtākwan itōta tihtihkos misiwanācihcikēwin awāsisak ohci. HUS ayā sōhkan pimatisiiwn mākohikēwin kici ēkwa tā-ispayin 5%-10% ayisiyiniw kā-ayat E.coli 0157:H7. Ēkwa mīna, E.coli 0157:H7 ayā itōtam 90% māyahkamikana ohci HUS kā-ispayik North America ēkwa mihcet researchers tāpwēyihtamwak itōtah HUS awāsisak kici.

HUS sisikoc nokwan māna nīyanan isko kēkā-mitātaht kīsikaw mwēstas mōsihēwiwin ohci E.coli 0517:H7, māka askaw nokwan pēyak ahpo niso kīsikaw mwēstas sāposowin kā-mācipayik. HUS ispayin ēkospi bacteria kā- pihtikwepayik sāpo inflamed takisiy ēkwa pakitinam maskihkiy isiyihkatew Shiga-like toxn (SLT). Ōma toxin akwatamo receptors pihci waskic endothelial cells (mihkowin vessel cells) ēkwa mīna tā-kē-misiwanāhcikewak.

Ēkospi E.coli omikīwin kē-ispayin HUS, namōya kīkway maskihkiy tā-kipihtina yahkipayiwin. HUS ayā characterized ohci rapid osihcikewin haemolytic anaemia ēkwa thrombocytopenia (āhciwin ohci platelets mihkowin ēkwa namōya kē-ispayin mihkowin clotting) asici nanatohk degrees CNS (central nervous system) dysfunction (i.e. ocipitikowin, nāspitihkwāmiwin etc.) mawaci ēkota tā-kē-isihcikew pitos kakwātakīhtawina. Nanitaw 50% otāhkosiwak tā-nitaweyihtamwak tihtihkos dialysis 25% tā-ayawak pancreatitis (pakipayiwin pancreas) 25% ocipitikowak ēkwa 5% tā-ayawak sōkāwāspinēwin. Mistahi ōki otāhkosiwak tā-nitaweyihtamwak mihkowin transfusions ēkwa mīna tā-kakwātakīhtawak. HUS kostātēyihtākwan āhkosiwin ahpo mīna māwaci kwayask nanātawihiwewin āhkosīwikamik poni pimatisiwin ispayin 5%.

Opaspiw ohci HUS tā-ayawāk tihtihkos itāspinēwin asici dialysis ahpo transplant ēkwa 5%-10% tā-ayāwak neurological ahpo pancreatic nayēhtāw- āyā. Ahpo awāsisak kā-āste-āyātwaw ohci HUS kā-āste-āyātwaw ohci HUS tā-ayawāk hypertension (tāpitawi ispinihk arterial mihkowin mamākonikēwin) urinary abnormalities ēkwa/ahpo renal (tihtihkos) insufficiencies mēkwac kinwesis follow-ups.

Pihci Kānata, HUS tāpitawi nokwan asici 75-90 māyahkamikana awāsisak kici tahto askiy. Awāsisak ohci HUS mōsihēwiwina kici E.coli 0517:H7 omikīwin mīna tāpitawi 8%-10%. Māka, 20%-25% awāsisak namōya nokwan mihkowin ō-mēyiwin ohci niso ipayin pāmwayēs piko HUS.

Thrombotic Thrombocytopenic Purpura

Nisitowinakwan pēyakwan “kakihtāweyiniw HUS” thrombotic thrombocytopenic purpura (TTP) ayā clinical syndrome ohci kā-astek thrombocytopenia (āstamēhk platelets pihci mihkowin) ēkwa microangiopathic haemolytic anaemia (fragments ohci mihkowin cells papami ki-mikowiniminaw). Ōma opaspiwin mistahi pitos ohtācihowin ohci, pēyak ōma omikīwin asici E.coli 0517:H7. Kahkiyaw itōtamowin ohci inducing endothelial cell wiyakihtawin. Ayā endothelial cell apisci papakāsin cell, akwanaham pihci kiyaw ēkwa waskic mihko vessel. Nanatohk kakwātakīhtawin ispayin ēkwa mīna piyisk multi-organ abnormalities.

Mōsihēwiwina ohci TTP pāh-pitos. Pwākamowin ēkwa sāposowin ispayin ēkwa mistahi otāhkosiwan mawimow ohci malsaise (wiyaw wīsakihtam) ēkwa nēsowātisiwin. Hypertension (tāpitawi ispimihk mihko mamākonikēwin) mīna ispayin. Neurological signs mīna tā-kē-nokwan mwēstas āhkosiwin ēkwa ēkoni ōhi tahto: tēyistikwānēwin, cranial nerve palsies (nipowipayiwin māyiskam napatē wiyaw), dysphasia (pīkiskwēwin impairment ēkwa naskomowin nisitohtamawin) /aphasia (pahki ahpo kahkiyaw wanihtāwin tā- māmitonēyihcikē ahpo nisitohtamawin pīkiskwēwin), wanēyihtamawin, stupor (ohci astamehk ahpo suspended sensibility), nāspitihkwāmiwin ēkwa ocipitikowin. Mihkowin ohci gastrointestinal tract mīna ispayin.

Nanātawihiwēwin kici TTP ayā mēskwacipayiwin kā-ispayik pihci wiyaw. Atiht otāhkosiwak āste-āyāwak, māka atiht kinwesis itāspinēwin, ēkwa mīna kahkawi TTP ayāwak. Nanātawihiwēwin ayā plasma pheresis (tahto kīsikaw volume mēskotōnikewin), tāpitawi isko platelet akihtawin kwayask ispayin. Ēkwa mīna ispayin 10 kīsikwa ahpo ayiwak isko kwayask āste-āyāwin (namatakon mōsihiwēwina) pihci mistahi otāhkosiwak. Plasma mēskotōnikewin namōya kipihtinam TTP, māka tipēyihtam itāspinēwin isko spontaneous remission ispayin.

Tanisi isi E.coli 0157:H7 Sisiwēpayin?

Maskawātisiwak mostoswak ayā reservoirs (‘miciminamwak asiwacikan’) kici E.coli 0157:H7. Ōma bacteria tā-kē-astēw pihci ō-takisiy ēkwa mīna namōya āhkosīskakēwak. Wiyās tā-kē-misiwanātan mēkwāc mātahpinatēwin, ēkwa bacteria tā-kē-kikinatew sisikopicikaniwiyās asici.

Kā-mīciyin wiyās, wāwis sisikopicikanwiyās kawiya kwayask kā-kīsitēk tā- nipahtat E.coli 0517:H7 tā-kē-itōtam omikīwin. Kā-misiwanāta wiyās tā- isinākwan ēkwa miyākwan normal, ēkosi namōya nisitawēyihtākwan mahti ē- miyosik ahpo ē-misiwanāta. Tā-kē-astew ahpo mīna bacteria pihci mostos udders ahpo tohtōsāpoy āpacihcikana ēkospi ispayin oihci askiti tohtōsāpoy. Kē-māyahkamikan mīna ōta Kānata yāhkipayiwin ohci E.coli 0517:H7 pihci kiskinwahamakewikamik askiti tohtōsāpoy ohci. E.coli 0157:H7 mīna tā-kē- astēw ō-takisiy ayisiyiniw ohci mēyi-mitōni pimohtatāwin. Ōma bacteria kā- kē-āsōskamakawin ohci ayisiyiniw isko kotak ayisiyiniw kawiya kā-kanācihot. Ōma sisiwēpayiwin wāwis nokwan awāsisak ohci kawiya cēskwa mīsīwikamik kā-āpacihtāt-ēkwa pēyakōskānak ahpo otōtēma tā-kē-kāhcitinamwak itāspinēwin. Awāsisak kēyāpic wēpinamwak bacteria ō-mēyiwin ohci isko niso ispayin mwēstas kā-pōni āste-āyātwaw.

Kīkway Na-Kē-Itotine Kawiya Tā- Kāhcitinaman E.coli 0157:H7?

Ayā Centers kici Disease Control ēkwa Prevention (CDC) itwēwak tā- pimitisahamin ōhi tōcikana kawiya tā-kāhcitinamin E.coli.:

 • Kawiya kitāpayihtā sākahikan ahpo pakāsimowin pool nipiy mēkwac kā- pakāsimoyin wāwis pool nipiy ayā public pakāsimowikamik ohci.
 • Kawiya āpacihtā unpasteurized tohtōsāpoy.
 • Kehcināhowin ayisiyiniw asici sāposowin, wāwis awāsisak, kisīpēkinicihcēwak asici kisīpēkinikan mwēstas kā-pōni āpacihtat wayawīstamāsowikamik kawiya tā-sisiwēpayik omikīwin, ēkwa mīna pōni mēskotāsiyānihkewin. Kā-ayāt ayisiyiniw sāposowin namōya tā-kē- pakāsimot pakāsimowikanik ahpo sākahikan, wīci-kisīpēkin, ahpo pamina mīciwin kotakak kici.
 • Kwayask piminawaso sisikopicikaniwiyās. Ayis sisikopicikaniwiyās tā-kē- osāwipayin pāmwayēs itāspinēwin bacteria nipahtāw, āpacihta digital ayamihtāwin thermometer. Sisikopicikaniwiyās tā-kē-piminawaso isko thermometer kāpohtastēk nanātohk itē pihci wiyās, ayamihtāwin 160°. Kawiya mīci sisikopicikaniwiyās kispin wāpikwanīwinākwan ayis kā-kē- kāhcitinen āhkosiwin.
 • Kispin kī-asamikawin namōya kwayask kīsitēw sisikopicikaniwiyās mīcisowikamik, kāwi sipwētisaha. Ēkwa mīna kwēcihkēmo kotak pīswēhkasikanis ēkwa oyākan kici.
 • Kawiya tā-sisiwēpayik bacteria pihci piminawasowikamik, kanawēyihta askiti wiyās pahkan. Kisīpēkinicihcē, counters ēkwa āpacihcikana asici kisākamitēwāpoy mayaw kā-pōni paminamin askiti wiyās kawiya asta kīsitēw wiyās tāhkohc oyākan kā-kē-astek askiti wiyās. Kisīpēkina wiyās thermometer pāmwayēs tā-astayin pihci wiyās mēkwac kā- piminawasoyin.
 • Minihkwe piko pasteurized tohtōsāpoy, juice ahpo cider. Commercial juice kīnwes miyosin room temperature (e.g.juice pihci mistikokwat, vacuum sealed juice pihci mōtēyāpisk) ayā pasteurized, namōya masinahikatew māka juice concentrate kwayask kisāpiskistew tā-nipahtat pathogens.
 • Kisīpēkina kwayaks mīnisa ēkwa pīsi-kiscikānisa wāwis ēkonik kawiya kā- nawacī. Awāsisak āstamēhk niyānan itahtopiponēwak, immunocompromised ayisiyiniwak ēkwa kēhtē-ayak namōya tā-kē- mīciwak alfalfa sprouts isko manācihtawin kiskeyihtakwan. Methods ayā decontaminate kici alfalfa seeds ēkwa sprouts mēkwac wapahcikatew.
 • Minihkwe municipal nipiy kā-kē-nanātawihta asici chlorine ahpo kotaka sōhkēyihtākwana disinfectants.

Tanisi Isi Nā-Kē-Kipihtinēn Kawiya Tā-Āsōskamawak Kotak Awiyak?

Ōhi guidelines kawiya tā-kahcitinamin E.coli 0157:H7 mīna tā-kē-āpatan kici ōma tanisi isi nā-kē-kipihtinēn kawiya tā-āsōskamawak kotak awiyak kispin kē-omikan.

 • Kisīpēkinicihcē asici kisīpēkinikan mwēstas kā-pōni āpacihtat wayawīstamāsowikamik kawiya tā-sisiwēpayik omikīwin, ēkwa mīna pāmwayēs tā-paminamin mīciwin. Namōya tā-kē-paminamin mīciwin mēkwac sāposowin āhkosiwin.
 • Kawiya pakāsimo sākahikan ahpo pakāsimowin pool nipiy mēkwac sāposowin. Tā-kē-mīsiwanātan nipiy ēkosi isi
 • Kehcināhowin ayisiyiniw asici sāposowin, wāwis awāsisak, kisīpēkinicihcēwak asici kisīpēkinikan mwēstas kā-pōni āpacihtat wayawīstamāsowikamik kawiya tā-sisiwēpayik omikīwin, ēkwa mīna pōni mēskotāsiyānihkewin.

Kīkway Nanātawihiwēwin E.coli 0157:H7 Kici?

Mihcet ayisiyiniwak kā-āsōskama E.coli 0157:H7 āstē-ayāw namōya katāc maskihkīya asici ahpo kotaka ohcitaw nanātawihiwewina 5-10 kisikaw āstē- ayāwak. Ātiht maskihkīy natonikēwak tāpwēhtamwak kā-otinamin kawiya sāposowin maskihkīwin tā-kē-yahkinam kakwātakīhtawin. Ēkosi, piko ohci miyo-wīcēhtowin ēkwa wīkiwin nanātawihiwewin, namōya kīkway ohcitaw nanātawihiwewin E.coli 0157:H7 kici.

Tānimayikohk Ihtakon ōma E.coli 0157:H7 Pihci Kā-Mostaskamik/Mōnahipan Nipiy?

E.coli 0157:H7 ayā ohcipayin ohci mīciwin pimātan itāspinēwin ēkwa nipiy pimātan itāspinēwin ōma strain tā-kē-osihtaw ē-sohkepayik toxin ēkwa tā- kē-itōtam sōhkan-āhkosiwin. Atā mistahi omikīwin tāpwēyihcikatew ē- ohcipayik kā-mīciyin kawiya ē-kīsitek sisikopicikaniwiyās, mistahi yāhkipayiwin ispayin ohci nipiy. Ēkospi 1999, mistahi ayisiyiniwak āhkosiwak ohci misiwanātan nipiy ē-minihkwetwaw ōte New York ēkwa mīna pakāsimowin pihci misiwanātan nipiy ōte Washington. Ēkospi SākipakāwiPīsim 2000, nipiy pimātan itāspinēwin yāhkipayiwin ohci E.coli 0157:H7 kē- ispayin ayā rural ōcēnās Walkerton, Ontario Kānata. Pāmwayēs ōma yāhkipayiwin kaskihtāwak tā-kipihtinahkwaw Pāskāhowin-Pīsim 2,300 māyahkamikana ēkwa mīna tēpakoph pōni-pimātisiwin kiskēyihtākwan. Pātos 1993 organism kā-kiskēyihtākwa kahkiyaw Kānata. Ēkoma masinahikan kā- wīhcikātēk māyahkamikana ohci E.coli 0157:H7 kēkā-mitātaht askiy 1990- 1998 kahkiyaw akihtāsowin ohci ōhi māyahkamikana ēkwa mīna ohci 1000 wīhcikātēw.

e. coli

Mistahi mīna kotaka yāhkipayiwina ohci nipiy kē-miskikatew.

E.coli 0157:H7 ohcipayin pisiskiw ēkwa ayisiyiniw ō-mēyiwin ohci. Mēkwāc misi-kimiwanowin,kona kā-tihkisot, ēkwa kotaka precipitation, tā-kē- kapāyahoko pihci sīpīsis, sīpiy, sākahikanisis ahpo mostaskamikohk. Kispin ōta ohci nipiy āpacihtāwak tā-minihkwe kici ēkwa namōya nanātawihikatew pāmwayēs tā-minihkwe, E.coli tā-kē-ispayin ēkota ēkosi mīna tā-kē- āsōskamawawak mistahi ayisiyiniwak.

Tanisi isi Nā-Kē-Manacihtan Nipiy?

Nanitaw 89% Kihci-Mōhkomaniwiyiniw ohtinam nipiy ohci ōcēnās tā-kē- nakiska kahkiyaw itamahcihowin piko-itewihk standards. Kispin ayiwak kiasweyihtamin kitahamakawin tā-osamin nipiy pēyak cipahikanis kici, ayiwak osa kispin ispimihk altitudes. Kispin mīna ohcipayin nipiy mēmohci mōnahipan ohci, piko tā-wāpahcikātēk E.coli kici. Pimitisaha ōhi itwewina:

 1. Osa nipiy minihkwewin kici.
 2. Disinfect mōnahipan kwayask ohci itamahcihowin nikānapiwin procedures.
 3. Tāpitawi wāpahta nipiy kīhkatēyihtākwana kawiya tā-misiwanātahki.

Kispin misiwanātan tāpitawi ispayin , drilling oskiyi monāhipan ahpo astawin ohci pihtikwewin disinfection (āpacihtayin chlorine, ultra-violet light ahpo ozone) tā-miyosin.

Miyosin cī Nipiy? Tanisi isi Tā-Kēhcināhowyan Ē-Miyosik Nipiy?

Kispin ki-ohtinine nipiy ohci mēmohci nipiy system, ayā nipiy system piko tā- wīhcikātēk kispin namōya ē-miyosin. Kispin mēmohci mōnahipan ohci nipiy ki-ohtinine, piko tāpitawi tā-wāpahcikātēk misiwanāhcikewin ohci. Namōya māna tāpitawi nitawēyihtākwan tā-wāpahcikātek E.coli 0157:H7 kici ayis kispin ōma strain astew pihci mōnahipan, tāpiskōc mīna kotak strains tā-kē- astewa. Kispin ahpo strain E.coli nokwan, namōya tā-kē-minihkwe nipiy piko pitamā tā-nanātawihikatek.

Maskotēw-askiy Kānata ayāwak unique nipiy situation ēkwa mistahi rural ōcēnāsa ohtinamwak nipiy ohci wātihkan ēkwa pāhkwāsin aquifers kā- ihkipayihtā ahpo recharged ohci okistikāni-askiy asici mistahi mostoswak. Āyiman ōma nipiy tā-nanātawihikatek ayis pahki disinfectant mēscipayin mistahi organic material kā-nokwa nipīyih ohci okistikāni-askiy ohcikawin ēkwa ōhi isihcikewina by-products tā-kē-itōtam carcinogenic. Kotaka isihcikewina ohci nipiy supplies ayā mistahi kwayask atoskewin ohci mamākonikēwin nipiy pipelines ē-paminah nipiy ēkwa nanātawihikatew, māka ohtācihowin namōya wāpahcikātew pāmwayēs tā-āpacihta. Kitimāki pamihtawin nipiy ōte maskotēw-askiy ohcipayin pimātan nipiy itāspinēwin, pēyakwan E.coli 0157:H7. Kitimaki kīhkātēyihtākwan rural nipiy ohtācihowin asici namōya apatan nipiy nanātawihikewin ispayin, namōya miyosin tā- minihkwe nipiy kici mistahi ayisiyiniw, ēkwa tā-kē-kahcitinamwak nipiy pimātan itāspinēwin pathogen pēyakwan E.coli 0157:H7.

Kīkwāy ayā Atiht Nā-Kē-Itotine Tā-Manācihtāyan Nipiy Tā-Miyosik?

Nipiy, wāwīs mēmohci nipiy ohtācihowin ohci pēyakwan ōma mōnahipana , tā-kē-nanātawihtan tā-āpahcihtayin chlorine, ultra-violet wāsaskotēwin ahpo ozone, kahkiywa nipahtawak E.coli kā-āpahcita mostaskamik ohtācihowina piko disinfect kwayask tā-itotahkwaw tā-nipahtat kahkiyaw bacterial misiwanācikewin, pēyakwan ōma E.coli ayā ē-nipahtah. Systems kā- āpacihtatwaw mostaskamik nipiy ohtācihowin nāmoya katāc disinfect tā- itōtahkwaw kahkiyaw jurisdictions, māka nakiskamohtawin ayā KihciMōhkomanaskiy ohci Mostaskamik Nipiy Wiyasiwēwin dispelled mistahi myths kā-itwētwaw mostaskamik nipiy ē-miyosik tā-minihkwe asici namōya katāc nanātawihiwewin. Ēkosi ohcipayin nipiy pimātan itāspinēwin KihciMōhkomanaskiy ohci ōma mostaskamik nipiy.

Tanisi isi Kihci-Mōhkomanaskiy Environmental Protection Agency Pamihtāw E.coli?

Otinikatew ōma ohci United States Environmental Protection Agency website: (https://www.epa.gov/dwstandardsregulations).

“ Ohci EPA wiyasiwēwin, nipiy ohcipayin kā-āpata 60 kīsikaw tahto askiy ēkwa pamihēw 25 ayisiyiniwak ahpo ayiwak ahpo ayāw 15 ahpo ayiwak pamistākēwin ayā regulated public nipiy system ohci Manācihtawin Minihkwewin Nipiy Wiyasiwēwin. Kispin systems namōya public nipiy systems ohci EPA’s wiyasiwēwina, ēkwa namōya ohci Manācihtawin Minihkwewin Nipiy Wiyasiwēwin, māka tā-kē-ispayin wiyasiwēwin ohci state ahpo local kanawēyihcikewak.

“Ohci Manācihtawin Minihkwewin Nipiy Wiyasiwēwin, EPA nitaweyihtam public nipiy tā-wāpahcikātēk coliform bacteria kici. Systems nistam analyze kici kahkiyaw coliform, ayis ōma isihcikewin sōhkēpayin. Kispin ōma wāpahcikēwin tāpwēwakēyihtakwan kici coliform, piko mīna tā-wāpahcikatēk kici mēyiwin coliform ahpo E.coli. Ēkoni ōhi misiwanāhcikewina ohci pisiskiw ahpo ayisiyiniw mēyiwin.

“Mawaci mistahi public nipiy system (kici māwaci-kihci mitātahtomotanaw ayisiyiniw) piko tā-otina 480 samples tahto pīsim. Apisci systems piko tā- otina nīyanān samples tahto pīsim ahpo kispin state itātisiwew kanācihowin survey- ēkom ohci wāpahcikatew system components ēkwa wāpahtam kispin tapwe tā-manācihta public itamahcihowin-pihci systems ohci iskweyanihk niyānan askiy.

“Systems kā-āpacihta 25-1000 ayisiyiniwak kici otinamwak pēyak sample tahto pīsim. Atiht states itotamwak tahto nisto pīsim kici mostaskamik nipiy kispin kēhciwak kanācihowin survey kanātan. Atiht systems tā-kē-itōtamwak pēyakwaw tahto askiy.

“Systems kā-āpacihta mostaskamik nipiy, piko kwayask tā-kanaweyihta nipiy ohci bacterial misiwanāhcikewin ayis mostaskamik nipiy tā-kē-misiwanātan. Kahkiyaw systems kā-āpacihtatwaw mostaskamik nipiy piko disinfect. Disinfection nipahtaw E.coli 0157:H7 kēkā-mitātahtomitanaw nikotwāsīk percent ohci. Kahkiyaw violations coliform wiyawiwēwin pihci KihciMōhkomanaskiy ayā commited ohci ōcēnāsa āstamehk 10,000 ayisiyiniwak, ēkosi sampling ohci aspisci ōcēnāsa namōya astew.

Tā-Āpatan Cī Nipiy Sīkopwātinikan Tā-Otina E.coli Nipiy Ohci?

Mihcet wīkiwina nipiy sīkopwātinikan namōya otinam E.coli 0157:H7 ohci tā- ispayik pihci tap nipiy kispin ki-nitaweyihten osa nipiy pāmwayēs tā- minihkweyin ahpo tā-pīminawasoyin kici.