Kiskinwahamākēwin 8-WIYAWĀW cī Kā-itōtahkwaw??

Kiskinwahamākēwin 5-9 (Kahkiyaw social, science, itamahcīhowin ēkwa math)

Kiskinwahamākēwin 10-12 (Kahkiyaw social, science ēkwa itamahcīhowin)

Pīkiskwēwina: Kahkiyaw awiyahk ahpo Kihc-Okimānāhk itōtawēwin kici nipiy itamahcīhowin.

Tasīhkātēwin: 60 Cipahikanis ahpo 90 Cipahikanis (kispin masinahamātowin ke-itōtamwak pīhci kiskinwahamākosiwin.

Tawāwin Natawēyihtākwan: Piko Kiskinohamākēwin (itastēw pēyakwan kihci-māmawapiwin) ahpo mētawēwikamik.

Wiyasiwātamowin: Wayesihtāwin kihci-māmawapiwin, wayesihtāwin nawasōnamawēwin, masinahikewin.

Piwisikina Nitaweyihcikewina: Masinahikana kici kiskinwahamawākanak pāmwayēs waskawīwin, kakwēcihkēmowin kici kiskinwahamawākanak, asiwacikanisa ēkwa stamps kici masinahikana (1 kici kiskinwahamawākan).

Background Ācimostakewin: Kiskinohamākew piko ta-ayamihtât ēkwa ta-nakacihtāt ācimostakewin pāmwayēs kihci-māmawapiwin.

Itāpatisiwin: Kapē-ayi wiyawāw kā-itōtahkwaw kihci-māmawapiwin, kiskinowahamākanak ta-ke-kakwēcihkēmowak “WIYAWĀW” oyahiwewin ohci awina ka-itōtah miyo minihkwewin nipiy (Okimānāhk ahpo Kihc-Kimānāhk). Mīna, kiskinwahamawākanak tā-ke-osihtawak itasiwēwin ēkwa kehcinahotwawin miyo minihkwewin nipiy kici.Kiskinwahamawākanak ta-ayawak tahki ta-itōtahkwaw ōhi tōcikana papami miyo minihkwewin nipiy ohci ta-masinahamāwataw Mayor, civil engineer awina kā-itasinaha wiyawāw ohci nipiy miyo tōtamowin ē-kamikwa, ācimowasinahikan, Premier, MLA ahpo Prime Minister, tā-nisitawēyihcikātēwin miyp minihkwewin nipiy kici ēkwa mīna wiyawāw ōma ō-akāwācikiwina ohci kahkiyaw tā-ayātwaw miyo minihkwewin nipiy.

Kiskinohamākew Kici: Ōma wayesihtāwin ayi kiskinohamākew tā-mētawēt pīhtokākan ayisiyiniw.Ōma mētawēwin piko tā-ayamihtat mitoni kwayask ēkwa mīna atiht naskomowina tā-kwayācihtāyin kici wiyawāw ohci kakwēcihkēmowina. Kē-sīhkimikawin ōma tā-wāpahtamin kihcimāmawapiwin (wāpahta http://www.youtube.com, ēkwa nānatona ōhi political press conference) tā-nakacihtāyin tanisi isi pīkiskwēwin itāpatan ēkwa mīna tanisi isi kakwēcihkēmowina kitotitowak wawēsīhowin piko, tapiskoc kaskitēw pēyakwayiwinisa ēkwa wāpiski papakiwayān. Ispī kiskinwahamawākanak masinahikēwak, wiyawāw piko tā-wiyasiwāta awina tā-masinahamā (wāpahta itāpatisiwina piskihtisiwin ohci kaskihtamawin itohtēwin).Kispin 30 masinahikana kē-sipwētisahēnawaw pēyakwan ayisiyiniw kici namōya ka-kaskihtanawaw, sipwētisaha apisci masinahikana kahkiyaw ayisiyiniw ka-masinahikāsot.Ēkosi isi kiskinwahamawākanak tā-kē-otihtiho misiwē ēkwa mīna osihtawak nihtaweyihtamowina akām askiy.Kispin kiskinwahamawākanak wiyawāw ohci masinahikana astēwa ācimowasinahikana, takahkēyiht tā-pētisahamin Safe Drinking Water Foundation ēkwa mīna tā-astēwa ōma website.

Kiskinotahmāhēkan/Peyakohtāwina:

  1. Kiskinwahamawākanak PIKO tā-miyikowitwaw “Kwayask itēyihtākwan ayisiyiniw” masinahikan nīso kīsikaw (kiskinwahamākēwin 6) pāmwayēs kihci-māmawapiwin ēkosi isi tā-kē-ayamihcikēwak ōhi pīhtokākan ayisiyiniw ispīhtēyihtākosiwin ōhi itwewina:
  2. Ōma kīsikaw pāmwayēs presentation (kiskinwahamākēwin 7) kiskinwahamawākanak tā-kē-ayatwaw pēyak kakwēcihkēmowin kici pīhtokākan ayisiyiniw.Kahkiyaw kakwēcihkēmowina tā-miyit kiskinohamākēw ōma kīsikaw pāmwayēs presentation. Kiskinohamākēw tā-masinaham ōhi kakwēcihkimowina (kici tā-nisitawēyihcikātēwin) pāh-pītos apiscis masinahikanēkin ēkwa miyiw kiskwahamawākanak ōma kīsikaw ohci presentation.
  3. Ēkospi ōma kīsikaw presentation kici, kiskinwahamātowikamik miyostēke asici tēhtapiwina (niyānanwayi akāmi) ēkwa podium ahpo tēhtapiwin tāwāyihk nikān-aya kiskinwahamātowikamik.Kici ōma tōtamowina tawāwin tā-isinākwan kihci-māmawapiwin.Kispin kē-itāpacihtān mētawēwkamik ayāk podium tahkoc stage ēkwa mīna microphone (kispin kaskihtamawaw).
  4. Ispīhk kiskinwahamākanak pīhtikwēwak, miyik pēyak kakwēcihkēmowina ēkospi tā-ay-apiwak.
  5. Tēpwēstamāke ē-wē-nātawēt pīhtokākan ayisiyiniw ēkospi sipwēhte. Ēkwa kiskinohamākew tā-astāw pītos ayiwinis mīna n a-nōkwanpayi politician pīhtokākan ayisiyiniw pēyakwan ( wāpahta kiskinohamākew kici piskihtisiwin kici ayiwak ācimostakewin). Kispin kaskihtan, kotak kiskinohamākew ahpo nīsōhkamākēw kici ōma wayesihtāwin,ēkosi isi wiyawāw tā-kē- nātamākēw kakwēcihkēmowina ēkwa mīna isīhcikēw pēyakwan moderator (5 cipahikanis).
  6. Āwa pīhtokākan ayisiyiniw tā-yōhtēnam ayāsihtowin i spīhtēyihtakwan awina kā-pamihtat miyo minihkwewin nipiy; ēkwa mīna tawināke kakwēcihkimowina kici.Ōhi kakwēcihkimowina tā-kē-ispayin nānitaw 30 cipahikanis.Kiskinwahamākanak tā- masinahikēwak ōhi kihci-kakwēcihkemowina ohci tanisi isi pīhtokāka n naskomo, ēkwa mahti naskwēhamākēwin nahēyihtākwan (30 cipahikanis).
  7. Pōni kakwēcihtam, pīhtokākan ayisiyiniw tā-kē-sipwēhtēw ēkwa kiskinwahamākanak tā-kē-itēyihtāmwak awina kā-itota ( 10 cipahikanis).
  8. Pōni itēyihtākwana, kiskinwahamākanak piko tā-nawasōnikēt aw īna ōma osīhcikēwin.Kispin ōma tā-nawasōnikēt, kiskinwahamākanak piko tā-tēpēyimo ayā kā-itota nikotwāw Okimānāhk ahpo Kihc-Kimānāhk.Nawasōnikēwin tā-kē- pimipayihtāt ohci/asici method, tānitē awā moderator tā-kakwēcim ōki ohci ēkwa asici.Okimānāhk kā-itotahkwaw tā-ohpina ō-cihciy. Mīna kawē kakwēcihkimowin Kihci-Okimānāhk kici.Māwaci mistahi nawasōnikēwin otahowēw (5 cipahikanis).
  9. Kiskinwahamākanak tā-masinahikewak tānēhki miyo minihkwewin nipiy ē-kistēyihtākwan.Tā-masinahikewak wiyawāw ohci nipiy kanaweyihtamāsowina.Tahto kiskinwahamākanak tā-kē- masinaham wīhisowin ōta Nipiy Māwacihcikēwin Masinahikewin (wāpahta capasīs).Tā-kē-astawak pehci nipiy kanaweyihtamāsowin ēkwa mīna itisinamawaw kiskinohamākēw pōni kiskinwahamākēwin (10 cipahikanis).

Oyakihcikewina: Kici capasīsayi kiskinohamākēwin, āpacihtā ōma tēpipayiwin (kiskinohamākēwin kici) ēkwa osihta masinahikan tā-kitotamin ohcipayin nipiy itamahcihowin kici.Ō-kiskinohamākēw ēkospi tā-osihtaw masinahikanipicikēwin ohci ōhi masinahikana ēkwa tā-miyiw tahto kiskinwahamākanak tā-masinaham wīhisowin ēkwa ēkospi sipwētisaha.Ispimihk kici, miyik kiskinwahamākanak ācimostakewin tanisi isi tā-masinahakwaw masinahikewin, kīkway tā-astātwaw ēkwa tanispi tā-miyatwaw kiskinohamākēwa (miskikātēwa capasīs).Kiskinohamākēw ēkospi tā-wāpahtam tahto masinahikan kici cīhkēyihtamowin ēkwa kāwi miyiw kiskinwahamākanak tā-sipwētisahakwaw.Kiskinwahamākanak tā-kē-miyatwaw kiskinohamākēwa wiyawāw ohci nipiy kanaweyihtamāsowina pōnihtātwawi ōma kiskinwahamākēwin asici nipiy masinahikana.

Ohtācihowin: Pimitsaha ōhi links ācimostakewin kici tanisi isi tā-masinaha political masinahikan ēkwa mīna list of politicians asici addresses ēkwa mīna emails. Ōhi tahto ohtācihowin ēkwa handouts miskikātēwa capasīs:

  • Nipiy Masinahikan

Āniski Isīhcikēwin: Pēyak ispayin mwēstas, māmiskōta nipiy masinahikewina asici ōki kiskinwahamākanak.Kēyāpic cī āpacihtāwak apisci nipiy?Miskamwak cī kotaka itōtamowin tā-manācihtātwāw nipiy?

Miyo Minihkwewin Nipiy Foundation ayāwak kotaka kiskinwahamākēwina pimipayihtāwin ka-kiskinwahamākan asici ōma kiskinwahamākēwin.Pahkikawin Nipiy Pimipayihtāwin wā-wapahtamwak maskihkiya contaminants ka-miskikātēk ōma nipiyi; ōma pimipayihtāwin āpatan science kiskinahamātowikamik kici.Pimiciwam Nipiy Pimipayihtāwin kanawapahtam itāpacihtawin nipiy ēkwa taniti pē-ohcipayin; ōma pimipayihtāwin āpatan Social studies ēkwa math collaboration. Ahcahkowin Nipy Pimipayihtāwin itapiwin First Nations kīhkātēyihtākwan ohci nipiy piskihteyihtam, ēkwa mīna ē-ta-patan Nēhiyaw studies ahpo Social studies nipiy miyo-nipiy pimipayi kanawapahtam iyinito itamahcihowin piskihteyihtam wasakam nipiy minihkwewin Kānata ēkwa papāmi askiy ēkwa atoskewin itamahcihowin, science ēkwa Social studies collaboration.Ta-pakitinikāsow ayiwāk ācimostakewin ōho ohci ēkwa mīna kotaka kiskonhamākēwin isīhcikēwina. Kiyokē ōta Miyo Minihkwewin Nipiy Foundation www.safewater.org

Sources ēkwa Related Links:


Nipiy Manācihtāwin Masinahikan

Niya, _________________,ni-asotamakan tā-āpacihtāyan minihkwewin nipiy iyinīsiwin asici.Niya nā-āpacihtān piko kā-natawēyihtaman ēkosi isi nīkānihk ayisiyiniwak tā-ayāwak miyo minihkwewin nipiy.Niya mīna nā-atoskān tā-kiskinwahamākwaw kotakak ohci miywāsin miyo minihkwewin nipiy ēkwa mīna ni-pīkiskwēwin tā-pēhtākwan.

Wīhisowin: _________________________

Pisiskāpahtam: _____________________

Ōma Kīsikāw: ______________________

seal

Political Kiskinowātasinahikan:

Prime Minister Steven Harper

Office of the Prime Minister

80 Wellington St

Ottawa, ON K1A 0A2

Kīsikāw

Dear

Niyanān ōma kiskinohamākēwin mitātaha ohci ē-kiskinohamākawēya miyw-āyāwin minihkwewin nipiy ochi.Ēkōma kīkwāy kā-kiskinohamākawēya, ni-tāpwēwakēyihtīn motoni kihci tōcikēwina aya ōkinānāhk tā-kē-kiskinowāpahta.

Ni-kiskēyihtīn ōma misiwe askiy nitawēyihtakwan miyo minihkwewin nipiy ēkwa mīna miyo manācihtawin. Nitwēyihtīn niya miyo minihkwewin nipiy ati-kēhtē-wiyani.

Maht ēsa āhkamihtā miyo minihkwewin nipiy mitoni kihci ayā kahkiyaw ōkimānāhk tā-pisiskēyihtakwaw minihkwewin nipiy ayiwāk māmawi wīcihitowin tā-ayāwak ohci misiwē itē.

Kē-nanāskomotin kā-ayamihtāyin ni-masinahikan.Nānitawāpahtīn kē-ayāsīhtamowin.

Sincerely,

 

(Wīhisowin masinahikanipicikē capasīs)